KC Laza Kostić

Од 20. до 24. новембра на Тргу Светог Тројства биће представљена просторна инсталација под називом ДИЈАЛОГ аутора Наташе Ђуричковић Сидра

Отворање изложбе коју прати аудио визуелни перформанс заказано је за  суботу, 22. новембра 2014. у 19х.  Музику је компоновала Ксенија Зецевић, а перформанс са ватром извешће Тамара Матић и Вања Крунић Бојковић.

У "Дијалогу" се расправља Про ет Цонтра, један пита, други одговара, један оптужује, други брани. Тако се у драми и на суду живот не расправља, него му се суди. Дијалог самих са собом, земље и универзума, мушкарца и жене, религија, медија и појединца, великих и малих, природе и човека - називи и сфере у овом скулпторском циклусу које су попут њених сликарских тема узеле саму есенцију личног и универзума уметнице.

Изложбу и перформанс организује Кластер "Маде ин Сомбор" у сарадњи са Културним Центром "Лаза Костиц".

Бијенална изложба ЛИКОВНА ЈЕСЕН, како у својим почецима, тако и данас, у октобру 2014. године, има за свој основни циљ да представи домете на савременој ликовној сцени. Оквирни концепт селекторских избора је да се на основама сликарства пронађу оне релевантне форме које залазе, осим базичног сликарског израза, и у суседне области визуелног изражавања (просторна инсталација, слика/рељеф, лумино објекти и др.) у делима Драгана Војводића, Миодрага Ристића и Јелене Трајковић.

Селектори Сава Степанов, Јован Деспотовић, Ксенија Самарџија и Драган Стојков  одабиром радова шеснаесторо аутора указују на процес преиспитивања могућности сликарства, различитост ауторских позиција и поетика. Изложба ЛИКОВНА ЈЕСЕН 2014. представља ауторе, актере сликарства, који, у потрази за препознатљивом самосвојношћу у домену слике, преиспитују и истражују проблем површине, различитог неконвенционалног форматирања, репетиције и варијације ликовног решења, употребу свакодневног предмета који постаје поље сликарске интервенције (Горан Деспотовски, Пал Дечов, Владо Ранчић, Љубомир Вучинић, Тијана Којић, ТКВ).

У тесној повезаности са овим временом, свакодневица се акумулира до баналности, захтевајући улазак у интроспекцију, истраживање у дубоким и осетљивим слојевима меморије, емотивних стања, међуљудских односа блискости или насиља, у сложеност и комплексност стања савременог човека (Александар Тодоровић, Вук Вучковић, Немања Мате Ђорђевић, Маја Обрадовић, Богдан Павловић, Милена Стојановић, Мина Радовић). У процесу тражења изразито ауторске нарације која се данас јавља као примарна за препознавање нечијег личног ауторског односа према збивањима, интензитет и искреност ликовног приступа ,,обезбеђује етичку аутентичност поруке, богати дух и снажи уверење о могућем превазилажењу свих напетости света у коме живимо” (С.Степанов).

Dana, 07. maja 2014.god. u 19 časova, u Maloj galeriji Kulturnog centra "Laza Kostić" Sombor biće otvorena izložba "SOŠOV kroz vreme".

Postavku izložbe čine eksponati iz Pokrajinskog muzeja Vojvodine i ličnih zbirki koji svedoče o istorijatu manifestacije SOŠOV (Sportska olimpijada školske omladine Vojvodine).

Izložba se realizuje povodom predstojećeg obnovljenog SOŠOV-a koji će biti održan u Somboru od 16.-18.05.2014.godine.

Bijenalna izložba LIKOVNA JESEN, kako u svojim počecima, tako i danas, u oktobru 2014. godine, ima za svoj osnovni cilj da predstavi domete na savremenoj likovnoj sceni. Okvirni koncept selektorskih izbora je da se na osnovama slikarstva pronađu one relevantne forme koje zalaze, osim bazičnog slikarskog izraza, i u susedne oblasti vizuelnog izražavanja (prostorna instalacija, slika/reljef, lumino objekti i dr.) u delima Dragana Vojvodića, Miodraga Ristića i Jelene Trajković.

Selektori Sava Stepanov, Jovan Despotović, Ksenija Samardžija i Dragan Stojkov  odabirom radova šesnaestoro autora ukazuju na proces preispitivanja mogućnosti slikarstva, različitost autorskih pozicija i poetika. Izložba LIKOVNA JESEN 2014. predstavlja autore, aktere slikarstva, koji, u potrazi za prepoznatljivom samosvojnošću u domenu slike, preispituju i istražuju problem površine, različitog nekonvencionalnog formatiranja, repeticije i varijacije likovnog rešenja, upotrebu svakodnevnog predmeta koji postaje polje slikarske intervencije (Goran Despotovski, Pal Dečov, Vlado Rančić, Ljubomir Vučinić, Tijana Kojić, TKV).

U tesnoj povezanosti sa ovim vremenom, svakodnevica se akumulira do banalnosti, zahtevajući ulazak u introspekciju, istraživanje u dubokim i osetljivim slojevima memorije, emotivnih stanja, međuljudskih odnosa bliskosti ili nasilja, u složenost i kompleksnost stanja savremenog čoveka (Aleksandar Todorović, Vuk Vučković, Nemanja Mate Đorđević, Maja Obradović, Bogdan Pavlović, Milena Stojanović, Mina Radović). U procesu traženja izrazito autorske naracije koja se danas javlja kao primarna za prepoznavanje nečijeg ličnog autorskog odnosa prema zbivanjima, intenzitet i iskrenost likovnog pristupa ,,obezbeđuje etičku autentičnost poruke, bogati duh i snaži uverenje o mogućem prevazilaženju svih napetosti sveta u kome živimo” (S.Stepanov).

"Сомборски салон 2014", је манифестација која се већ другу годину одржава као наставак традиционалног "Мајског салона".

Овог пута биће изложени радови 36 аутора који су прошли, селекцију ликовног критичара Саве Степанова, историчара  уметности из Новог Сада.. Изложбу отвара сам селектор, у уторак 5.08.2014. у 19 часова, у великој галерији културног центра "Лаза Костић".

 " ...у идејном идејном, садржинском, и метафоричком смислу-овде је пуно порука које су адекватне атмосфери друштва у коме живимо. Као квалитет данашњег сомборског сликарства лежи у чињеници да сви ти ангажовани ставови произилазе из саме сржи слике, из њене пластичне структуираности, из њене медијске одређености те да су формирани без "повређивања" пиктуралног бића...." извод из рецензије Сава Степанов.

"Ликовни круг Похижек" је назив изложбе која се реализује у Галерији Културног центра "Лаза Костић" Сомбор. Отварање изложбе заказано је у уторак, 18. марта 2014.год. у 19 часова.

Поставку чине 32 слике савремених хрватских сликара и представља одабир из колекције Стјепана Похижека, колекционара из Загреба.

 "Изложба "Ликовни круг Похижек" потврђује да уметност повезује јер и сама не познаје границе. Дела савремених хрватских уметника предочена су нам заслугом изузетне посвећености г.Стјепана Похижека и представљају тренутак додира и повезивања."  Татјана Димитријевић

У понедељак, 30.децембара 2013.год. у 19 сати у галерији КЦ "Лаза Костић" Сомбор биће уприличен програм у оквиру кога ће бити отворена изложба фотографија Милана Ђурђевића из Сомбора. Овом поставком КЦ Сомбор представља ауторски рад Милана Ђурђевића, фотографијама које бележе реализоване програме Културног центра Сомбор током 2013.године. Програм ће употпунити пројекција видео рада "Култура је одело града" уз новогодишњи коктел.

Изложба под називом "Clairsentience" новосадског аутора Слободана Миљевића, отвара се у уторак, 29.04.2014. године у 19 часова. Поставку изложбе чине 30-так слика рађених у комбинованој техници. Изложбу ће отворити историчар уметности и ликовни критичар Сава Степанов из Новог Сада.

Katalozi

Preuzmite katalog:

Katalog izložbe Projekat Slika, 18.4.2017.

2016.

Katalog izložbe Vladimira Zaharijevića, 22.11.2016., 31.10.2016.

Katalog izložbe Danijele Tacić Cvetković, 31.10.2016.

Katalog izložbe Likovna jesen 2016.

Katalog izložbe Zorana Stošića Vranjskog, 6.9.2016.

Katalog izložbe Somborski salon 2016, 16.08.2016.

Katalog izložbe Danila Vuksanovića, 02.08.2016.

Katalog izložbe Ex - Experiment and Explore, 19.07.2016.

Katalog izložbe Attantion TV, 05.07.2016.

Katalog izložbe Marjana Marića, 14.6.2016.

Katalog izložbe Crno belo, 21.5.2016.

Katalog izložbe Vladislava Šešlije, 4.5.2016.

Katalog izložbe Vladimira Markovskog, 12.4.2016.

Katalog izložbe Milene Pavlović Barilli, 22.3.2016.

Katalog izložbe Nikola Radosavljeviá, 1.3.2016.

Katalog izložbe Nikosa Arvinitidisa, 17.02.2016.

Katalog izložbe Bojana Šimunovića, 19.01.2016.

2015.

Katalog izložbe IRWIN, 13.12.2015.

Katalog izložbe Milana Jovanovića Jofketa, 03.11.2015.

Katalog izložbe Dušana Todorovića, 20.10.2015.

Katalog izložbe Miodraga Ristića, 29.09.2015.

Katalog izložbe Jelene Sredanović, 20.09.2015.

Katalog izložbe "Somborski salon 2015", 11.08.2015.

Katalog izložbe Gordane Špoljar Andrašić, 09.06.2015.

Katalog izložbe Kazumasa Mizokami, 16.05.2015.

Katalog izložbe Srspko slikarstvo XVII i XIX veka iz kolekcije Đure Popovića, 11.4.2015.

Katalog izložbe Valerio Adami, 17.3.2015.

Katalog izložbe Aleksandra Rapića, 24.2.2015.

Katalog izložbe Ivane Tiodirović, 3.2.2015.

Katalog izložbe Vladimira Spasića, 16.1.2015.

2014.

Katalog izložbe Josipa Alebića, novembar 2014.

Katalog izložbe Bulatović - Todić, novembar 2014.

Katalog izložbe Vladimira Veličkovića, oktobar 2014.

Katalog izložbe Likovna jesen 2014, oktobar 2014.

Katalog izložbe "Kristine Benja.", septembar 2014.

Katalog izložbe "Somborski salon 2014.", avgust 2014.

Katalog izložbe Davora Paponje, 15.7.2014.

Katalog izložbe Majstori svetske erotske fotografije, 28.5.2014.

Katalog izložbe SOŠOV kroz vreme, 7.5.2014.

Katalog izložbe Slobodana Miljevića, 29.4.2014.

Katalog izložbe Ivice Aranđusa, 8.4.2014.

Katalog izložbe "Likovni krug Pohižek", 17.03.2014.

Katalog izložbe "Pop art", 11.03.2014.

Katalog izložbe Tatjane Dimitrijević, 04.02.2014.

Izložba Svetlana Sikima, januar 2014.

2013.

Katalog izložbe Pavla Blesića, 28.10.2013.

Katalog izložbe Ratka Šoća, 21.10.2013.

Katalog "Lutajući otisak", 09.09.2013.

Katalog "Somborski salon 2013." 29.8.2013.

Davro Gromilović, 9. 8. 2013.

Izložba Helikon, 1. 8. 2013.

Izložba Milana Konjovića "Pastel kao izazov", 18.6.2013.

Izložba Olje Ivanjicki, maj 2013.

Izložba "Zemunski salon karikature", 21. mart 2013.

Koncert i izložba Branka Maravića, 8. mart 2013.

Izložba Predraga Vukičevića, 22. februar 2013.

Izložba Ištvana Sajka, 15. januar 2013.

Strana 78 od 79

Kontakt info

Poslednje vesti