JA Methys - шаблон joomla Новости

Kulturni centar Laza Kostić Sombor

Изложба "Велики рат у карикатури"

2014_11_07_karikature.JPGУ Малој галерији Културног цетнра, 11 . новембра са почетком у 18 сати биће отворена изложба "ВЕЛИКИ РАТ У КАРИКАТУРИ".

Изложба је посвећена стогодишњици почетка Првог светског рата и његовим третманом кроз један специфичан медиј – новинску карикатуру. На 60 карикатура дата је кратка, али комплетна историја Великог рата виђена очима разних аутора који су живели у то време и бележили догађаје.

Ова изложба је сегмент XИX Међународног салона карикатуре у Земуну и представља карикатуру као историјску грађу.

Изложба слика Миљане Булатовић и Маје Тодић

2014_10_29_miljana_maja.jpgУ уторак, 04.11.2014. у 19 часова у галерији Културног центра "Лаза Костић" Сомбор биће отворена заједничка изложба слика, академских сликарки, Миљане Булатовић и Маје Тодић.

Миљана Булатовић и Маја Тодић припадају млађој генерацији српских стваралаца са Косова и Метохије. Своју инспирацију налазе у богатој ризници српских средњовековних тековина, у мотивима цркава и манастира придодајући им временску узвишеност. 

Радови на овој изложби су дневници о времену и простору на коме живе.

Изложба ће трајати до 24. новембра.

О изложби

Стварање уметничког дела најупечатљивије је у социјално најтежим и духовно најнеиспуњенијим тренуцима. Користећи јаке контрасте и разбијену форму покушале смо да мотивима цркава и манастира придодамо временску узвишеност, Шекспирову трагичност и Милтоновску тајновитост. Све те напуштене грађевине време је обојило патином. У интимности простора нигде нема човека у својој фигуралној појавности, али он постоји у ствараоцу и посматрачу. Управо та два човека доживљавају ликовне елементе: боју, облик, контраст, игру светлости и сенке, пастуозне наносе у светлу и лазуру, сивкасто плаве тонове у сенци из којих се шири мирис напуштених светиња. Жицом у цртежу или својој појавности хтели смо да представимо continuum између прошлости, садашњости и будућности. У централни план стављамо јасне асоцијативне елементе које приказују садашњост и мистерију нама неизвесне и непознате будућности.

Миљана Булатовић
Маја Тодић

Бијенале Ликовна јесен 2014

b_0_0_0_10_images_stories_vesti_2014_2014_10_06_likovna_jesen.jpgБијенална изложба ЛИКОВНА ЈЕСЕН, како у својим почецима, тако и данас, у октобру 2014. године, има за свој основни циљ да представи домете на савременој ликовној сцени. Оквирни концепт селекторских избора је да се на основама сликарства пронађу оне релевантне форме које залазе, осим базичног сликарског израза, и у суседне области визуелног изражавања (просторна инсталација, слика/рељеф, лумино објекти и др.) у делима Драгана Војводића, Миодрага Ристића и Јелене Трајковић.

Селектори Сава Степанов, Јован Деспотовић, Ксенија Самарџија и Драган Стојков  одабиром радова шеснаесторо аутора указују на процес преиспитивања могућности сликарства, различитост ауторских позиција и поетика. Изложба ЛИКОВНА ЈЕСЕН 2014. представља ауторе, актере сликарства, који, у потрази за препознатљивом самосвојношћу у домену слике, преиспитују и истражују проблем површине, различитог неконвенционалног форматирања, репетиције и варијације ликовног решења, употребу свакодневног предмета који постаје поље сликарске интервенције (Горан Деспотовски, Пал Дечов, Владо Ранчић, Љубомир Вучинић, Тијана Којић, ТКВ).

У тесној повезаности са овим временом, свакодневица се акумулира до баналности, захтевајући улазак у интроспекцију, истраживање у дубоким и осетљивим слојевима меморије, емотивних стања, међуљудских односа блискости или насиља, у сложеност и комплексност стања савременог човека (Александар Тодоровић, Вук Вучковић, Немања Мате Ђорђевић, Маја Обрадовић, Богдан Павловић, Милена Стојановић, Мина Радовић). У процесу тражења изразито ауторске нарације која се данас јавља као примарна за препознавање нечијег личног ауторског односа према збивањима, интензитет и искреност ликовног приступа ,,обезбеђује етичку аутентичност поруке, богати дух и снажи уверење о могућем превазилажењу свих напетости света у коме живимо” (С.Степанов).

Opširnije...

Изложба цртежа и слика ауторке Бења Кристине

b_0_0_0_10_images_stories_vesti_2014_2014_09_12_kristina_benja.jpgУ уторак, 16.09.2014. у 19 сати у галерији Културног центра "Лаза Костић" Сомбор, биће отворена изложба цртежа и слика под називом "Memories" ауторке Бења Кристине из Сомбора. Поставку ће чинити 30-так радова у комбинованој техници. 

Дипломирала 1996.године на Академији уметности Нови Сад, одсек вајарство у класи проф. Љубомира Денковића.

Излагала на више самосталних и колективних изложби.Живи и ради у Сомбору. Запослена као професор ликовне културе.

Изложба Давора Громиловића - "Кристализација"

b_0_0_0_10_images_stories_vesti_2014_2014_08_20_kristalizacija.jpgУ уторак, 26.08.2014. у 19 х, биће отворена изложба академског сликара Давора Громиловића под називом "Кристализација" која обухвата тридесет и четири рада у медијима сликарства, графике и цртежа. Већ својим називом изложба алудира на конкретизацију идеје и завршетак процеса уметничког изражавања једне специфичне области. Давор Громиловић је добитник прве награде "Сомборског салона 2013" и у његову част се организује ова самостална изложба.

Bijenale likovna jesen 2014

b_0_0_0_10_images_stories_vesti_2014_2014_10_06_likovna_jesen.jpgBijenalna izložba LIKOVNA JESEN, kako u svojim počecima, tako i danas, u oktobru 2014. godine, ima za svoj osnovni cilj da predstavi domete na savremenoj likovnoj sceni. Okvirni koncept selektorskih izbora je da se na osnovama slikarstva pronađu one relevantne forme koje zalaze, osim bazičnog slikarskog izraza, i u susedne oblasti vizuelnog izražavanja (prostorna instalacija, slika/reljef, lumino objekti i dr.) u delima Dragana Vojvodića, Miodraga Ristića i Jelene Trajković.

Selektori Sava Stepanov, Jovan Despotović, Ksenija Samardžija i Dragan Stojkov  odabirom radova šesnaestoro autora ukazuju na proces preispitivanja mogućnosti slikarstva, različitost autorskih pozicija i poetika. Izložba LIKOVNA JESEN 2014. predstavlja autore, aktere slikarstva, koji, u potrazi za prepoznatljivom samosvojnošću u domenu slike, preispituju i istražuju problem površine, različitog nekonvencionalnog formatiranja, repeticije i varijacije likovnog rešenja, upotrebu svakodnevnog predmeta koji postaje polje slikarske intervencije (Goran Despotovski, Pal Dečov, Vlado Rančić, Ljubomir Vučinić, Tijana Kojić, TKV).

U tesnoj povezanosti sa ovim vremenom, svakodnevica se akumulira do banalnosti, zahtevajući ulazak u introspekciju, istraživanje u dubokim i osetljivim slojevima memorije, emotivnih stanja, međuljudskih odnosa bliskosti ili nasilja, u složenost i kompleksnost stanja savremenog čoveka (Aleksandar Todorović, Vuk Vučković, Nemanja Mate Đorđević, Maja Obradović, Bogdan Pavlović, Milena Stojanović, Mina Radović). U procesu traženja izrazito autorske naracije koja se danas javlja kao primarna za prepoznavanje nečijeg ličnog autorskog odnosa prema zbivanjima, intenzitet i iskrenost likovnog pristupa ,,obezbeđuje etičku autentičnost poruke, bogati duh i snaži uverenje o mogućem prevazilaženju svih napetosti sveta u kome živimo” (S.Stepanov).

Opširnije...

Foto dešavanja

Javne nabavke

Kultura na selima

Amaterizam

Foto galerije sa najviše pregleda